Privacy verklaring Uitvaartverzorging A.de Jong, Amsterdam

Uitvaartverzorging de Jong zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. De gegevens worden vastgelegd conform de AVG wetgeving. Via deze verklaring wordt kort beschreven hoe er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens.


Ons privacybeleid is bedoeld voor uw bezoek aan onze website, alle online contacten en mail en het afsluiten van de overeenkomst voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dit alles ten behoeve van het verzorgen van een uitvaart, inclusief alle voorbereidingen en nazorg.


Welke gegevens hebben wij nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening:

·Voor- en achternaam


·Geslacht


·Burgerlijke staat


·Geboortedatum


·Adresgegevens


·Telefoonnummer


·E-mailadres


·Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het sluiten van een overeenkomst


·Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Uitvaartverzorging de Jong vraagt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens aan u, indien u deze aan ons verstrekt ten bate van het uitvoeren van een correcte uitvaart gebaseerd op de waarden zoals die via ons Keurmerk zijn samengesteld.


·godsdienst of levensovertuiging

·gezondheid


·gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs of kopie bankrekeningnummer welke alleen gebruikt zullen worden voor aanvraag van de uitkering van de uitvaartpolis(sen), deze gegevens worden uit ons bestand verwijderd nadat de verzekeraar uitgekeerd heeft. De verzekeraars zijn verplicht deze te vragen zie : https://www.verzekeraars.nl/media/3450/gedragscode_verwerking_persoonsgegevens_financiele_instellingen.pdf


·gegevens nodig om de uitvaartwensen van de overledene in te vullen. Deze vragen kunnen o.a., zijn: geloofsovertuiging, familiesamenstelling, grafgegevens uit het verleden en mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan u uit te kunnen leveren.


·verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor burgerlijke stand of onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming en bewaartermijn

Uitvaartverzorging de Jong neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitvaartverzorging de Jong tussen zit. Zo zullen de gegevens over de overledene uiterst secuur worden bewaard ( via encryptie) en daar waar deze niet meer nodig zijn voor toekomstige uitvaarten worden verwijderd.


Wij houden uw gegevens in bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Mocht het niet tot een overeenkomst leiden, dan houden wij uw gegevens in bezit tot de datum waartegen ons aanbod aan u is komen te vervallen.


Ook houden wij uw gegevens in ons bezit als daar een wettelijke verplichting toe bestaat.


Delen van persoonsgegevens met derden

Uitvaartverzorging de Jong verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uitvaartverzorging de Jong blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens via onze website:


Wij maken geen gebruik van cookies.


Via de sociale websites van Facebook en Google-plus wordt ons bedrijf gepromoot. Het contact met deze sites betekend dat er wel gebruik gemaakt wordt van cookies welke aangeleverd wordt via deze bedrijven. Leest u meer over hun privacy voorwaarden om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.


zie facebook: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation


Bij een offerteaanvraag via onze website wordt gebruik gemaakt van Google Formulieren, waarbij wij alleen uw mailadres gebruiken om de offerte naar u te sturen. Deze gegevens worden verder niet gebruikt en niet langer bewaard dan noodzakelijk.


Hyperlinks:

Op deze website worden via hyperlinks, verwezen naar informatie en websites van derden. Uitvaartverzorging de Jong heeft geen zeggenschap over de informatie van deze websites van derden en is hiervoor niet aansprakelijk. Uitvaartverzorging de Jong adviseert u te allen tijde de gebruiksvoorwaarden van deze websites en informatie te raadplegen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartverzorging de Jong en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dejong@uitvaart.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Uitvaartverzorging de Jong wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uitvaartverzorging de Jong neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van (de opslag van) uw persoonsgegevens.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.


Uitvaartverzorging de Jong behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.